Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

iTrade Integrated Systems SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 6, Str. Ernest Juvara Nr 10, C1, Parter, camera 2, înregistrată la registrul comerțului din București, sub numărul J40/9161/2012, CIF RO30530491, este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către iTrade Integrated Systems numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”).

 1. Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către NouMax

iTrade Integrated Systems prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile specifice de mai jos, în temeiul consimțământului clienților.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care permite identificarea unei persoane vizate. Acestea includ numele, seria și numărul cărții de identitate, adresa, data nașterii, numărul de cont bancar, adresa de email, nr. telefon/fax, imagini captate video din cadrul sediului profesional, etc. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora. NouMax prelucrează date cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, numai cu acordul părinților, ori tutorelui legal.

Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind interacțiunea pe site-ul www.noumax.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, administrative, de dezvoltare, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

 1. Drepturile persoanei vizate

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 • Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

 • Dreptul la rectificare.

Aveți dreptul de a obține de la iTrade Integrated Systems, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”).

Aveți dreptul de a obține din partea iTrade Integrated Systems ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă:

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către iTrade Integrated Systems;
 • iTrade Integrated Systems prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal;
 • Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine iTrade Integrated Systems.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți primi datele dvs. personale pe care iTrade Integrated Systems le colectează sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise unui alt operator.

 • Dreptul la opoziție

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către iTrade Integrated Systems. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

 • Dreptul de retragere a consimțământului

În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

 • Dreptul de a vă opune deciziilor automate

Aveți dreptul de a cere și obține intervenția umană cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și vă puteți exprima propriu punct de vedere cu privire la aceasta, în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Regulament.

 • Dreptul de a depune plângere

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația formulată, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul iTrade Integrated Systems, folosind datele de contact din prezenta informare.

De asemenea, puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 1. Administrarea datelor personale de către iTrade Integrated Systems

În cadrul iTrade Integrated Systems se aplică politici și standarde pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste măsuri sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor în vigoare.

De asemenea, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind politici și proceduri, securitate informatică, etc., pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal.

O garanție suplimentară este dată și de instruirea angajaților, precum și obligația acestora de a păstra confidențialitatea și de a nu divulga datele dvs. cu caracter personal în mod nelegal.

 1. Perioada de păstrare a datelor

iTrade Integrated Systems are obligația de a păstra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada în care sunt necesare scopului pentru care sunt prelucrate.

 1. Transfer către terți

iTrade Integrated Systems poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, împuterniciți ai iTrade Integrated Systems ce acționează în limitele și scopurile stabilite de iTrade Integrated Systems, conform conditiilor din prezenta Politică.

 1. Date de contact

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către iTrade Integrated Systems S.R.L. din Bucureşti Sectorul 6, Str. Ernest Juvara Nr 10, C1, Parter, camera 2, sau prin email, la: [email protected], în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Va rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. Mai mult, iTrade Integrated Systems se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.