1.    Introducere

 

Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protec?ia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date (“Regulamentul”).

 

Regulamentul se refer?, în esen??, la protejarea ?i asigurarea drepturilor persoanelor la confiden?ialitate ?i stabile?te cerin?e globale de confiden?ialitate stricte, care guverneaz? modul în care sunt gestionate ?i protejate datele personale, respectându-se, în acela?i timp, alegerile individuale – indiferent unde sunt trimise, procesate sau stocate datele.

 

2.    Principii

 

Regulamentul impune respectarea unei game largi de cerin?e în sarcina NOUMAX cu privire la colectarea ?i prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv obliga?ia de a respecta ?ase principii:

1.     Necesitatea transparen?ei cu privire la gestionarea ?i utilizarea datelor cu caracter personal;

2.     Limitarea proces?rii datelor cu caracter personal la scopurile specificate, legitime;

3.     Restrângerea colect?rii ?i a p?str?rii la cantitatea minim? de date cu caracter personal necesar? pentru un anumit scop;

4.     Oferirea posibilit??ii persoanelor vizate de a corecta sau solicita ?tergerea datelor cu caracter personal;

5.     Limitarea stoc?rii datelor cu caracter personal doar la perioada necesar? atingerii scopului;

6.     Asigurarea securit??ii, a integrit??ii, a confiden?ialit??ii ?i a protec?iei datelor cu caracter personal prin practici de securitate adecvate.

 

3.    Datele cu caracter personal colectate de NOUMAX

 

Datele cu caracter personal se refer? la orice informa?ie care permite identificarea unei persoane vizate. Acestea includ numele, seria ?i num?rul c?r?ii de identitate, adresa, data na?terii, num?rul de cont bancar, adresa de email, nr. telefon/fax, etc. Prelucrarea se refer? la toate opera?iunile pe care le putem face în privin?a datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul ?i ?tergerea acestora.

 

 

4.    Drepturile persoanei vizate

 

Regulamentul furnizeaz? persoanelor vizate mai mult control cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal sunt capturate ?i utilizate.

Astfel, persoanele vizate au anumite drepturi specifice pe care le pot exercita pentru protec?ia datelor cu caracter personal, respectiv:

 

4.1.   Dreptul de a accesa informa?iile

Ave?i dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucr?m.

 

4.2.   Dreptul la rectificare.

Ave?i dreptul de a ob?ine de la NOUMAX, f?r? întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care v? privesc. ?inându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ave?i dreptul de a ob?ine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declara?ii suplimentare.

 

4.3.   Dreptul la ?tergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”).

Ave?i dreptul de a ob?ine din partea NOUMAX ?tergerea datelor cu caracter personal care v? privesc, dac?:

·      datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;

·      v? retrage?i consim??mântul pe baza c?ruia are loc prelucrarea;

·      obiecta?i la prelucrarea datelor dvs. de c?tre NOUMAX;

·      NOUMAX prelucreaz? datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal;

·      Datele trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale care revine NOUMAX.

 

4.4.   Dreptul la restric?ionarea prelucr?rii

Ave?i dreptul s? solicita?i restric?ionarea prelucr?rii în cazul în care contesta?i exactitatea datelor, precum ?i în alte cazuri prev?zute de lege.

 

4.5.   Dreptul la portabilitatea datelor

Pute?i primi datele dvs. personale pe care NOUMAX le colecteaz? sau pute?i solicita ca respectivele date s? fie transmise unui alt operator.

 

4.6.   Dreptul la opozi?ie

Pute?i s? v? opune?i folosirii datelor dvs. personale de c?tre NOUMAX. Vom lua în considerare opozi?ia dvs. ?i dac? prelucrarea informa?iilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucr?rii datelor respective.

 

 

 

4.7.   Dreptul de retragere a consim??mântului

În cazurile în care prelucrarea se întemeiaz? pe consim??mântul dvs., vi-l pute?i retrage oricând. Retragerea consim??mântului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuat? anterior retragerii r?mânând în continuare valabil?.

 

4.8.   Dreptul de a v? opune deciziilor automate

Ave?i dreptul de a cere ?i ob?ine interven?ia uman? cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i v? pute?i exprima propriu punct de vedere cu privire la aceasta, în conformitate cu dispozi?iile art. 22 din Regulament.

 

4.9.   Dreptul de a depune plângere

În cazul în care nu sunte?i satisf?cut de modul în care am r?spuns solicit?rilor dvs., ave?i dreptul s? face?i reclama?ie. Dac? sunte?i în continuare nemul?umit de reac?ia noastr? la reclama?ia formulat?, pute?i s? o trimite?i mai departe c?tre Responsabilul cu protec?ia datelor din cadrul NOUMAX, folosind datele de contact de la paragraful 7 al prezentei Inform?ri.

De asemenea, pute?i depune plângere fa?? de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal.

 

5.    Administrarea datelor personale de c?tre NOUMAX

 

În cadrul NOUMAX se aplic? politici ?i standarde pentru a p?stra siguran?a datelor dvs. Aceste m?suri sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglement?rilor în vigoare.

De asemenea, lu?m m?suri tehnice ?i organizatorice adecvate privind politici ?i proceduri, securitate informatic?, etc., pentru a asigura confiden?ialitatea ?i integritatea datelor dvs. cu caracter personal.

O garan?ie suplimentar? este dat? ?i de instruirea angaja?ilor, precum ?i obliga?ia acestora de a p?stra confiden?ialitatea ?i de a nu divulga datele dvs. cu caracter personal în mod nelegal.

 

6.    Perioada de p?strare a datelor

 

NOUMAX are obliga?ia de a p?stra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada în care sunt necesare scopului pentru care sunt prelucrate.

 

7.    Date de contact

 

V? pute?i exercita drepturile privind protec?ia datelor dvs. cu caracter personal prin transmiterea unei solicit?ri la sediul NOUMAX din Bucure?ti, Sector 1, Str. Iordache Golescu nr. 17, CP 011302, sau prin email, la: dataprotection@noumax.ro.

În plus, NOUMAX a desemnat un Ofi?er pentru Protec?ia Datelor care poate fi contactat dac? exist? nel?muriri cu privire la orice aspect în leg?tur? cu protec?ia datelor dvs., precum ?i orice reclama?ie pe care o ave?i în acest sens, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior men?ionate.