Asigurarea MaxProtect

Termeni si conditii

Asigurare Telefoane mobile si alte Aparate Electrice/Electronice Oferit? de Noumax S.R.L.

Informa?iile cuprinse în acest document: – Informa?ii importante – Expresii din Poli?? – Defini?ii – Riscurile acoperite – Riscurile care nu sunt acoperite – Cum se introduce o cerere de desp?gubire – Condi?ii ?i Limit?ri ale Poli?ei – Cum se procedeaz? în cazul unei cereri de desp?gubire

INFORMA?II IMPORTANTE

Aceast? asigurare a fost special conceput? încât s? ofere acoperire pentru aparatele dvs. electrice/electronice asigurate ?i corespunde cererii ?i nevoilor persoanelor rezidente permanent în România ?i care au achizi?ionat aparatele electrice/electronice asigurate de la Noumax  ?i doresc s? le asigure împotriva avarierii accidentale ?i tâlh?riei.. V? RUG?M S? P?STRA?I DOCUMENTELE LEGATE DE ASIGURARE ÎN SIGURAN?? V? rug?m s? p?stra?i acest document în condi?ii de siguran?? pentru cazul în care dvs. ve?i avea nevoie s?-l reciti?i sau s? introduce?i o cerere de desp?gubire.

REDACTAREA POLI?EI

V? rug?m citi?i acest document cu aten?ie ?i asigura?i-v? c? în?elege?i pe deplin acoperirea pe care o ofer? precum ?i situa?iile care nu sunt acoperite ?i de asemenea, asigura?i-v? c? dvs. respecta?i toate condi?iile impuse de poli?a de asigurare, deoarece orice înc?lcare a acestor condi?ii poate s? conduc? la anularea poli?ei dvs. ?i poate rezulta în respingerea cererii de desp?gubire. În cazul în care detaliile sunt incorecte, v? rug?m s? contacta?i imediat Administratorul. Atestarea acoperirii Acest document atest? faptul c? în concordan?? cu autoriza?ia acordat? prin Contractul   13/2/17 încheiat între Noumax SRL ?i Darra Holdings Ltd, ?i în schimbul pl??ii primei de asigurare, AmTrust International Underwritters Ltd convine s? v? asigure conform termenilor ?i condi?iilor con?inute în acest document. AmTrust International Underwritters Ltd autorizeaz? pe Noumax SRL s? semneze ?i s? emit? acest document în numele nostru. Despre asigurarea dvs. Aceast? asigurare v? este oferit? la momentul achizi?ion?rii aparatului dvs electric/electronic de la SC Noumax SRL, (num?rul de înregistrare J40/14161/1994), societate înregistrat? în Romania, cu sediul în Str. Iordache Golescu 7, Bucharest, 011302 Asigurarea este oferit? de: AmTrust International DAC, o societate înregistrat? în Irlanda ?i care este autorizat? ?i sub controlul B?ncii Centrale a Irlandei, fiind autorizat? de Autoritatea Serviciilor Financiare s? opereze în România în baza Libert??ii Serviciilor ?i inregistrat? la aceast? autoritate sub num?rul 203014. Poli?a dvs. este administrat? de: AmTrust International DAC care a numit societatea Fandu Holdings Ltd, Cyprus. Toate întreb?rile legate de aceast? poli?? trebuie adresate (în limba român? sau englez?) c?tre Fandu Holdings Ltd la office@darraholdings.uk sau prin po?t? la Darra Holdings Ltd în Zinonos Kitieos nr. 8, Kato Lakatamia P.C. 2322, Nicosia, Cyprus. Introducere Aceast? poli?? de sigurare ofer? acoperire pentru aparatul dvs electric/electronic atâta vreme cât poli?a dvs. este în vigoare, conform termenilor, condi?iilor ?i limit?rilor stipulate mai jos. Perioada de Acoperire Dvs. a?i achizi?ionat o perioad? de 12 sau 24 de luni de acoperire conform stipul?rilor din anexa poli?ei. Asigurarea dvs. începe la data achizi?ion?rii aparatului electric/electronic acoperit ?i continu? pentru o perioad? de 12 sau 24 de luni, dup? caz.

DEFINITII

Termenii ?i expresiile definite mai jos vor avea acela?i înteles oriune acestea apar în documentele poli?ei dvs. ?i vor fi eviden?iate pretutindeni în litere italice îngro?ate. Accesoriile înseamn? elementele auxiliare portabile la mân?; spre exemplu, dar f?r? a se limita la, huse, acumulatoare, dispozitive hands-free, cabluri, accesorii pentru auz sau c??ti. Administrator înseamn? Darra Holdings Ltd cu sediul în Zinonos Kitieos nr. 8, Kato Lakatamia P.C. 2322, Nicosia, Cyprus. Avariere Înseamn? defec?iunea intern? sau avarierea/distrugerea oric?rei p?r?i a aparatului dvs electric/electronic asigurat în timpul folosirii obi?nuite a acestuia, datorit? unei defec?iuni electronice, electrice sau mecanice a aparatului dvs electric/electronic asigurat sau a telefonului mobil, care a cauzat încetarea func?ion?rii telefonului mobil sau a aparatului electric/electronic ?i necesit? repararea imediat? a acestuia pentru a deveni din nou func?ionabil la parametrii normali. Aceast? poli?? de asigurare nu acoper? nicio cerere de desp?gubire pentru Avariere care ar trebui direc?ionat? c?tre garan?ia oferit? de produc?tor. Avariere accidental? înseamn? avarierea nea?teptat? ?i neprev?zut? a aparatului dvs. electric/electronic asigurat, care nu putea fi prevenit? ?i care nu este exclus? în mod special prin aceast? poli??. Aparatul electric/electronic asigurat Înseamn? telefonul dvs mobil portabil la mân?  sau orice alt aparat electric/electronic achizi?ionat de dvs. din Noumax cu aceast? asigurare, astfel cum reiese din dovada relevant? a achizi?ion?rii sau schimbului, ?i care are inclus? o cartel? SIM activ? (în cazul telefonului mobil). Familia Apropiat? Înseamn? so?ia/so?ul, partenerul, p?rin?ii sau copii dvs., surorile sau fra?ii (to?i cu vârsta de 16 ani sau peste) ?i care locuiesc permanent cu dvs. la adresa de domiciliu. Neglijent?a? i?nseamna? acea situat?ie i?n care Dvs. (sau autorul faptei care duce la producerea evenimentului asigurat – familia apropiat?) nu act?ionat?i cu o grija?/diligent?a? rezonabila? i?n raport cu bunul/aparatul asigurat, nu prevede?i ?i nu prevenit?i producerea evenimentului asigurat, des?i ar fi trebuit ?i a?i fi putut, în circumstan?ele date, sa? o facet?i. Aceasta? not?iune include, f?r? a se limita la, folosirea inadecvat?, vandalism, utilizarea incorecta?, depozitarea incorecta? s?i/sau orice alta? act?iune al ca?rei rezultat este previzibil Pierdere Înseamn? lipsa folosintei aparatului electric/electronic asigurat ca urmare a Tâlh?riei sau Avarierii accidentale  care se datoreaz? (f?r? a se limita la): •    Infiltra?iilor de ap?/lichid. •    Ecranului spart •    Avarierii carcasei si/sau ramei/cadrului care duce la încetarea func?ion?rii acestuia. •    Încetarea func?ion?rii aparatului Risc acoperit Înseamn? Pierderea suferit? de dvs. în leg?tur? cu aparatul electric/electronic asigurat ?i ?i pe care noi o suport?m în limitele ?i conform prevederilor con?inute în prezentele condi?ii. Tâlh?rie Înseamn? luarea din posesie pe nedrept, f?r? consim??mânt, a aparatului electric/electronic asigurat de c?tre o ter?? persoan? în scopul de a v? priva permanent de acesta, prin for?? sau violen?? asupra persoanei dvs. Nesupraveghere i?nseamna? acea situat?ie i?n care Dvs nu va? aflat?i i?ntr-o pozit?ie care sa? va? permita? sa? prevenit?i avarierea sau distrugerea aparatului Dvs asigurat, acesta afla?ndu-se la i?ndema?na oricui i?ntr- un loc public, indiferent daca? se afla? sau nu i?ntr-o geanta? / pos?eta?, inclusiv – dar fa?ra? a se limita la – situat?ia i?n care Dvs dormit?i sau adormit?i. Noi, nou?, a noastr?, Înseamn? asigur?torul care este AmTrust International DAC, o societate înregistrat? în Irlanda 169384, cu sediul în: 40 Westland Row, Dublin 2, Irlanda. Tu, dvs, a dvs Înseamn? persoana (cu vârst? de 18 ani sau peste), societatea sau parteneriatul care a achizi?ionat telefonul mobil sau alt aparat electric/electronic din Noumax ?i care este acoperit prin aceast? poli??.

RISCURILE ACOPERITE (supuse excluderilor de mai jos)

Avariere accidental? Noi vom repara sau înlocui aparatul dvs electric/electronic asigurat dac? acesta este avariat ca rezultat al avarierii accidentale, inclusiv avarierea/defectarea cauzata? de intrarea aparatului asigurat i?n contact cu apa sau alte lichide, cu condi?ia ca aparatul electric/electronic asigurat s? ne fie returnat nou?. Tâlh?rie În cazul unei cereri de desp?gubire aprobate de noi pentru tâlh?rie (conform defini?iei de mai sus) având ca obiect aparatul dvs electric/electronic asigurat, noi îl vom înlocui. Accesorii În situa?ia unei cereri de desp?gubire aprobat? de noi cu privire la aparatul electric/electronic asigurat, noi vom înlocui orice acesoriu oferit ini?ial ?i care este avariat sau furat (prin tâlh?rie) în acela?i moment cu aparatul dvs electric/electronic asigurat. Limite teritoriale Asigurarea prive?te aparatele electric/electronic asigurate cump?rate ?i folosite în România, dar acoperirea este extins? oriunde în lume, pentru o perioad? maxim? de 21 de zile, în orice interval de 12 luni. Limita cererii de desp?gubire Limita Individual? Cererii de Desp?gubire Individual? este reprezentat? de pre?ul de achizi?ionare ini?ial? a aparatului electric/electronic asigurat. În situa?ia mai multor cereri de desp?gubire în cadrul aceleia?i poli?e de asigurare, Limita Cumulat? a Cererilor de Desp?gubire pentru fiecare poli?? este reprezentat? de valoarea cea mai mic? dintre pre?ul de achizi?ionare ini?ial ?i 25.000 RON.

RISCURILE CARE NU SUNT ACOPERITE

Fran?iza politei O sum? reprezentând fran?iza trebuie pl?tit? de dvs. cu privire la orice cerere de desp?gubire care rezult? în înlocuire conform tabelului de mai jos
Pre?ul ini?ial de Achizi?ionare a Aparatului Electric Electronic Asigurat Fran?iza de plat? la înlocuire
de la la RON
401 800 100
801 1.600 200
1.601 3.200 400
3.201 6.400 800
6.401 10.000 1.200
10.000 16.000 1.800
16.001 20.000 2.200
20.001 25.000 2.500
 

Exceptii talharie

Noi nu vom pl?ti nicio cerere de desp?gubire: •    În situa?ia în care aparatul electric/electronic asigurat a fost furat de la o persoan? f?r? utilizarea for?ei sau violen?ei asupra respectivei persoane. Excep?ii generale (aplicabile la întreaga acoperire oferit? de aceast? poli??) Noi nu vom pl?ti: •    nicio cerere de desp?gubire în situa?ia în care aparatul electric/electronic asigurat a fost în posesia unei ter?e persoane (alta decât un membru al familiei apropiate) la data evenimentului care a dat na?tere cererii de desp?gubire •    nicio cerere de desp?gubire pentru avarierea cu inten?ie cauzat? de dvs. sau familia apropiat? •    furtul prin tâlh?rie sau avarierea cartelei SIM sau cardului de memorie luat individual (decât dac? înso?e?te o cerere de desp?gubire valabil? pentru aparatul dvs electric/electronic asigurat) •    avarierea estetic? a aparatul electric/electronic asigurat ?i care nu afecteaz? func?ionalitatea aparatului, inclusiv p?tarea, zgârierea sau indentarea •    nicio defec?iune de soft sau firmware: asigurarea acopera doar partea hardware a aparatului electric/ electronic si nu se extinde asupra programelor sau aplicatiilor instalate ( partea software );Nu se vor despagubi defectiuni aparute ca urmare a instalarii de programe care blocheaza functionarea aparatului asigurat •    nicio defec?iune cauzat? de produse consumabile cum ar fi bateriile •    avarierea sau distrugerea cauzat? de, în concurs cu sau rezultând din: o    uzura normal? sau deteriorarea treptat? a func?ion?rii o    Neglijen?a dvs sau a familiei apropiate, astfel cum este definit? mai sus o    la?sarea aparatului asigurat Nesupravegheat i?ntr-un loc public sau i?ntr-un loc la care publicul are acces la momentul incidentului, într-un cort sau pe partea exterioar? (capot?/portbagaj) a unui vehicul ori a unei cl?diri o    lipsa unei între?ineri rezonabile din partea dvs. sau a familiei dvs. apropiate •    nicio cerere de desp?gubire rezultând din r?zboi, invazie, acte inamice str?ine, ostilit??i (fie c? este declarat r?zboi, fie c? nu), r?zboi civil, mi?care de rezisten??, revolu?ie, insurectie, putere militar? sau uzurpatoare, r?scoal? sau mi?care civil?, activitate terorist? de orice fel •    nicio cerere de desp?gubire rezultând din radia?ie ionic? sau contaminare  radioactiv? de la orice surs? nuclear? sau orice reziduuri nucleare în urma combustiei de carburant nuclear •    costuri pentru repara?ii efectuate în afara României •    costul neutiliza?rii aparatului electric/electronic asigurat, costurile de reconectare, ori taxele de abonament de orice fel •    costuri de service sau între?inere de rutin? •    orice defec?iuni sau avarieri acoperite prin garan?ia oferit? de produc?tor sau furnizor •    costuri pentru repara?ii sau înlocuiri neautorizate de c?tre Administrator.

CUM SE INTRODUCE O CERERE DE DESP?GUBIRE

Procedura Cererilor de Desp?gubire (nerespectarea acestora poate atrage respingerea cererii dvs.) În situa?ia în care apare orice incident de natur? s? dea na?tere la o cerere de desp?gubire, dvs. trebuie s?: •    notifica?i Administratorul la www.darraholdings.uk/claims în decurs de 2 zile lucr?toare de la data la care a?i luat la cuno?tin?? despre incident (sau în situa?ia unui incident ap?rut în afara României, în decurs de 2 zile lucr?toare de la data întoarcerii dvs. în România). Circumstan?ele excep?ionale care cauzeaz? întârziere în raportarea cererii de desp?gubire, si care sunt sus?inute de documente justificative, în situa?ia în care nu exist? pierderi adi?ionale din partea noastr?, vor fi analizate. •    raporta?i furtul telefonului dvs. mobil c?tre re?eaua dvs. de telefonie în decurs de 24 de ore de la luarea la cuno?tin?? cu privire la incident, pentru ca ace?tia s? poat? declara furat telefonul dvs. mobil •    raporta?i furtul aparatului dvs. electric/electronic asigurat la Poli?ie în decurs de 24 de ore de la luarea la cuno?tin?? cu privire la incident ?i s? ob?ine?i un num?r de înregistrare a infrac?iunii de tâlh?rie pentru a sus?ine o cerere de desp?gubire pentru tâlh?rie si o copie a procesului-verbal întocmit de poli?ie •    prezenta?i urm?toarele documente la momentul introducerii cererii de desp?gubire: o    termenii si condi?iile poli?ei în original ?i factura (respectiv in format electronic pentru achizitiile online) o    în cazul unei cereri de desp?gubire pentru tâlh?rie, procesul verbal si num?rul de înregistrare de la Poli?ie sau documentul eliberat de Poli?ie care s? ateste fapta de tâlh?rie ?i s? con?in? num?rul IMEI al aparatului asigurat o    dovada c?l?toriei în afara României pe toat? durata (dac? este cazul) În situatia în care nu aveti acces la o retea de internet, v? rug?m sunati la nr. 0726.099.999 pentru a primi instructiuni. Tot la www.darraholdings.uk/claims pute?i trimite de asemenea, pe lâng? raportul de avariere, orice document relevant (de ex. Imagini scanate a telefonului în format PDF, dovada calatorie, factura în original, etc). Dup? înregistrarea cererii ve?i primi automat un num?r de înregistrare precum ?i informa?ii suplimentare legate de procesarea cererilor în form? electronic?. Dup? completarea oric?ror documente lips? ?i aprobarea în prealabil a asigur?rii, ve?i aduce aparatul avariat la adresa men?ionat? în instruc?iuni. Avarierile înregistrate sau cererile de desp?gubire care nu con?in descrierea detaliat? a evenimentului care a dus la avariere sau documentele solicitate, sau care contin informa?ii/câmpuri incomplete, nu vor fi solu?ionate decât ulterior clarific?rilor necesare ?i doar dac? informa?iile sau documentele lips? sunt furnizate în Perioada de Acoperire a poli?ei. La evaluarea orica?rei cereri de despa?gubire, ne rezerv?m dreptul de a lua i?n considerare numai primul motiv sau descriere a circumstant?elor relevante unei astfel de cereri de despa?gubire, astfel cum ne sunt prezentate de ca?tre Dumneavoastra?. În situa?ia în care exist? o varia?ie sau modificare ulterioara? a acestor motive s?i/sau circumstant?e, cerea dvs poate fi respins?. •    Având în vedere c? schimb?rile ulterioare ale documentelor de asigurare pot fi considerate discutabile, formularul cererii de desp?gubire trebuie completat de la bun început cât mai complet ?i conform cuno?tintelor  dvs. Numai comunic?rile în scris vor fi considerate valabile. Mesajele verbale sau deciziile preliminare nu vor fi luate în considerare. •    Informatiile false, care nu corespund realit??ii, inexacte sau deliberat falsificate con?inute în formularul cererii pot duce la respingerea cererii de desp?gubire, anularea poli?ei în orice moment ?i pot de asemenea avea repercusiuni de ordin legal. •    De?in?torul poli?ei este obligat s? ia toate m?surile necesare pentru a limita pagubele. O alt? poli?? de sigurare existent? sau r?spunderea unei ter?e persoane vor fi angrenate în prim? instan??. În aceast? situa?ie, cererea va fi luat? în considerare doar dac? se face dovada e?ecului ac?iunilor îndreptate c?tre ter?a persoan?. •    Solu?ionarea cererilor de desp?gubire urmeaz? s? aib? loc în decurs de 15 zile lucr?toare de la data recep?ion?rii aparatului asigurat

Echipament de Înlocuire

•    În situa?ia în care cererea dvs. este aprobat? ?i aparatul dvs. electric/electronic asigurat trebuie înlocuit, noi îl vom înlocui cu unul identic complet func?ional (nou sau recondi?ionat) sau, la alegerea noastr?, cu unul (nou sau recondi?ionat) de specifica?ie comparabil? sau valoare echivalent?. •    V? rug?m re?ine?i c? exist? posibilitatea ca aparatul dvs. electric/electronic asigurat s? nu poat? fi înlocuit cu unul de aceea?i culoare sau finisaj. •    V? rug?m re?ine?i c? în situa?ia în care a fost furnizat echipament dar aparatul dvs. electric/electronic asigurat original este ulterior recuperat, aparatul dvs. electric/electronic asigurat original devine proprietatea noastr? ?i trebuie returnat Administratorului imediat.

Limita R?spunderii

•    R?spunderea noastr?, cu privire la orice cerere de desp?gubire luat? individual, se va limita la înlocuirea costului aparatului electric/electronic asigurat care face obiectul cererii. Poli?a va înceta dac? cererea are ca rezultat înlocuirea sau atingerea limitei (individuale sau cumulate a) cererii de desp?gubire si nu va fi returnat? nicio prim? de asigurare. •    Nu exist? acoperire pentru nicio pierdere ulterioar? de nicio natur?.

Fraud?

În situa?ia în care se introduce orice cerere de desp?gubire frauduloas? sau fals?, sau dac? orice mijloace frauduloase sau false sunt utilizate cu privire la aceast? asigurare, toate beneficiile oferite prin aceasta se pierd si poli?a dvs. se anuleaz?. Noi ?i/sau Administratorul ne rezerv?m dreptul s? efectu?m o investiga?ie cu privire la cererea dvs. ?i s? recuper?m orice beneficii pl?tite sau costuri suferite ca rezultat al unei astfel de cereri frauduloase sau false. Noi ?i/sau Administratorul ne rezerv?m de asemenea dreptul s? inform?m poli?ia ?i/sau orice alt? institu?ie de control judiciar cu privire la circumstan?ele unei asemenea cereri.

Legea Român?

Aceasta? polit?a? este guvernata? de legea roma?na?. Pentru solut?ionarea orica?ror litigii ce pot apa?rea i?n lega?tura? cu aceasta? polit?a? competent?a apart?ine instant?elor de drept comun din Roma?nia.

Protec?ia datelor dvs. cu caracter personal

Compania Desemnat? AmTrust International Underwriters (Operatorul de date) se angajeaz? s? protejeze ?i s? respecte caracterul confiden?ial al datelor dvs personale în conformitate cu Legisla?ia actual? privind Protec?ia Datelor cu Caracter Personal (“Legisla?ia”). Toate datele cu caracter personal furnizate de Dvs. în conformitate cu aceasta? polit?a?, sau în contextul administra?rii cererilor Dvs. de despagubire vor fi folosite exclusiv pentru pentru administrarea acestei polit?e ?i alte scopuri conexe, procesarea cererilor de despa?gubire s?i furnizarea de servicii pentru client?i, pentru oferte de reînnoire, activit??i de cercetare ?i statistice ?i pentru a v? oferi informa?ii, produse ?i servicii solicitate de Dvs.  sau pe care le consider?m de interes pentru Dvs. De asemenea, datele cu caracter personal furnizate de Dvs. pot fi folosite s?i în scopul prevenirii fraudelor, finan??rilor de natur? terorist?, sp?l?rii de bani sau transmiterea de detalii altor asiguratori sau organismelor de reglementare, conform legilor aplicabile s?i ment?ina?nd drepturile Dumneavoastra? privind datele personale i?n baza acestor legi. Prin încheierea prezentei polit?e va? exprimat?i consimt?a?ma?ntul pentru procesarea datelor Dvs.  cu caracter personal (inclusiv nume, prenume, domiciliu, data nas?terii, numa?rul s?i seria ca?rt?ii de identitate, va?rsta?, sex, precum s?i orice alte date cu caracter personal ce pot fi colectatate de la Dvs. sau procesate în lega?tura? cu Dvs.  în orice alt mod în scopul derula?rii acestei poli?e) în scopul executa?rii s?i exercita?rii drepturilor s?i obligat?iilor pa?rt?ilor conform contractului de asigurare. ?i, respectiv procesarea datelor Dvs.  cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene, în aceleas?i scopuri (respectiv administrarea polit?ei de asigurare, administrarea cererilor de despa?gubire s?i a petit?iilor, furnizarea de servicii pentru client?i), i?n conformitate cu prevederile legislat?iei nat?ionale s?i internat?ionale (comunitare) Prin încheierea acestei polit?e se considera?, de asemenea, ca?? v-at?i exprimat consimt?a?ma?ntul cu privire la transferul datelor Dvs.  personale ca?tre ter?e p?r?i implicate în furnizarea de produse sau servicii c?tre noi sau c?tre furnizorii de servicii care presteaz? servicii în numele nostru. Acestea includ companiile din grup, afilia?ii, brokerii, agen?ii, administratorii p?r?i ter?e – TPA, reasigur?torii, al?i intermediari în asigur?ri, birourile de referin?? ale asigur?rilor, agen?iile de credit, furnizorii de servicii medicale, agen?iile de detectare a fraudei, autorit??ile de reglementare, auditori ?i societ??i de avocatur? externi sau alte institu?ii în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Noi putem transfera datele Dvs. cu caracter personal ca?tre t?a?ri din afara Spat?iului Economic European, în scopurile prezentate mai sus. Daca? Noi transfera?m datele Dvs.  cu caracter personal în interiorul sau în afara Spat?iului Economic European vom lua ma?suri care sa? asigure protejarea î?n continuare a viet?ii Dvs. private, i?n concordant?a? cu prevederile legilor cu privire la protect?ia datelor cu caracter personal. Ave?i dreptul s? ne solicita?i s? nu proces?m datele dvs. în scopuri de marketing, s? vede?i o copie a informa?iilor personale pe care le de?inem despre Dvs, s? vi se ?tearg? datele  (sub rezerva anumitor excep?ii), s? corect?m sau s? elimin?m datele inexacte, s? restric?ion?m prelucrarea datelor Dvs., s? furniz?m o copie a datelor Dvs altui operator de date sau s? depunem o plângere la autoritatea local? de protec?ie a datelor. Datele Dvs. nu vor fi p?strate mai mult decât este necesar ?i vor fi gestionate în conformitate cu politica noastr? privind p?strarea datelor. În cele mai multe cazuri, perioada de p?strare va fi de ?apte (7) ani de la expirarea contractului de asigurare sau a rela?iei noastre de afaceri cu dvs., cu excep?ia cazului în care suntem obliga?i s? p?str?m datele pentru o perioad? mai lung? datorit? cerin?elor de ordin juridic, de afaceri sau de reglementare în acest domeniu. Pentru mai multe informa?ii sau dac? ave?i întreb?ri cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, contacta?i ofi?erul pentru protec?ia datelor,  AmTrust International – www.amtrustinternationalunderwriters.ie

CUM SE PROCEDEAZ? ÎN CAZUL UNEI PLÂNGERI

În situa?ia în care întâmpina?i dificult??i cu aceast? poli?? de asigurare, contacta?i mai întâi Darra Holdings Ltd la office@darraholdings.uk. Pentru a ne ajuta s? rezolv?m problema dvs. cât mai rapid, v? rug?m s? furniza?i num?rul poli?ei (si num?rul cererii dac? este relevant) împreun? cu numele aplicantului / asiguratului pricipal. Noi vom face tot ce ne st? în putin?? s? rezolv?m orice dificultate, dar dac? dvs. nu ve?i fi totu?i mul?umit, pute?i contacta Autoritatea de Supraveghere Financiar?, adresa: Splaiul Independen?ei nr. 15, sector 5, cod po?tal 050092, Bucure?ti, tel centrala: 021.659.64.36. e-mail: office@asfromania.ro V? rug?m re?ine?i c? orice informa?ie furniza?i, aceasta poate s? fie pus? la dispozi?ia altor asigur?tori în scopul prevenirii infrac?ionalit??ii. Toate informa?iile furnizate de dvs. vor fi folosite de noi ?i de Administrator si agen?ii acestuia sau societ??ile asociate, al?i asigur?tori, institu?ii de reglementare, industrie si autorit??i publice (inlcusiv poli?ie) ?i agen?i care proceseaz? aceast? asigurare ?i administreaz? cererile de desp?gubire legate de aceast? asigurare ?i previn fraudele.